پرش لینک ها

هیئت مدیره

مدیرعامل

شاهرخ میرزایی نهاوندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رئیس هیئت مدیره

اکبر قنبری

مدرک تحصیلی: دکتری

نائب رئیس هیئت مدیره

سید احمد مشکانی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

عضو هیئت مدیره

اردشیر معتمد وزیری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

عضو هیئت مدیره

لطف الله سعیدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

عضو هیئت مدیره

نادعلی اسمعیلی دهج

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد